Zasady konkursu

 

Przeczytaj szczegółowe zasady konkursu, który odbywa się na Day Night Instagram i Facebook kontach.

 1. Podstawowe informacje

1.1 Organizatorami konkursu są firma H&G Times sro z siedzibą Pod vinicou 417/45, 97217, Kanianka, Słowacja, REGON: 50121693, NIP: SK2120178566 (zwana dalej „organizatorem” lub „Day Night”). Kontakt: info@daynight.pl

1.2 Konkursy odbywają się w sposób ciągły na Facebooku https://www.facebook.com/daynightpl oraz na Instagramie

https://www.instagram.com/daynightpl

1.3 Data konkretnego konkursu jest podana w danym konkursie

1.4 Konkurs nie jest sponsorowany, zatwierdzony ani zarządzany przez Instagram i nie ma z nim żadnego związku. Instagram nie ma obowiązku wobec zawodnika.

 1. Zawodnicy

2.1 W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, mają aktywny profil na Facebooku lub Instagramie i spełniają warunki konkursu określone w danym zgłoszeniu konkursowym.

 1. Zasady konkurencji

3.1   Każdy uczestnik może dodać więcej komentarzy z zaznaczoną osobą do zgłoszenia do konkursu.

3.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu komentarzy, które:

 • najwyraźniej nie mają nic wspólnego z konkurencyjnym wejściem,
 • zawierają wulgaryzmy lub inne frazy, które są sprzeczne z ogólnie przyjętą moralnością społeczną i etyką,
 • zawierają groźby i / lub inne podobne ataki słowne, w tym wprowadzające w błąd informacje o innej osobie,
 • podżegają do nienawiści ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, język, wyznanie i religię, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, narodowość lub grupę etniczną,
 • promują substancje uzależniające lub łagodzą konsekwencje ich stosowania,
 • zagrażają fizycznemu, umysłowemu i / lub moralnemu rozwojowi małoletnich,
 • podżegają inne osoby do niemoralnego postępowania lub postępowania sprzecznego z ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Republice Słowackiej,
 • są w konflikcie z tymi przepisami i / lub ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Republice Słowackiej,
 • lub gdy organizator uzna to za nieodpowiednie do publikacji.

3.3 Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni drogą losowania spośród wszystkich uczestników biorących udział w konkursie.

 1. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród

4.1 Zwycięzca wygra pakiet produktów dentystycznych Day Night określonych w konkursie.

4.2 Organizator ogłosi zwycięzcę, publikując dane zwycięzcy w anonimowej formie na opowiadaniach strony Instagram  https://www.instagram.com/daynightpl , lub na Facebooku https://www.facebook.com/daynightpl i jednocześnie kontaktuje się z nimi za pośrednictwem prywatnej wiadomości. W przypadku konkursu zarządzanego przez stronę trzecią ogłoszenie konkursu odbędzie się na profilu tej osoby.

4.3 Zwycięzca nie jest uprawniony do przekazania nagrody innej osobie; nie ogranicza to jednak jego prawa do przekazania nagrody po jej otrzymaniu.

4.4 Dostawa nagrody nastąpi za pośrednictwem Poczty Słowackiej.

 1. Inne warunki konkursu

5.1 Zawodnicy nie są uprawnieni do żądania wyników finansowych lub innych zamiast nagrody i nie są uprawnieni do żadnych innych wyników organizatora niż określone w niniejszych zasadach.

5.2 Organizator decyduje ostatecznie o wszelkich skargach i zastrzeżeniach. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przełożenia, przerwania lub anulowania konkursu lub jednostronnej zmiany lub uzupełnienia regulaminu przez cały czas trwania, bez żadnej rekompensaty, poprzez ogłoszenie zmiany na stronie www.daynight.hu gdzie są dostępne ważne i pełne zasady.

5.3 Organizator jest uprawniony do sprawdzenia wszystkich warunków uczestnictwa w konkursie, a w przypadku sporu do oceny i ostatecznego rozstrzygnięcia wszelkich kwestii związanych z konkursem. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zawodnika z konkursu lub nieprzekazania nagrody zawodnikowi w przypadku naruszenia zasad konkursu.

 1. Oświadczenie konkurenta i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

6.1 Uczestnicząc w konkursie, zawodnik dobrowolnie udziela organizatorowi (operatorowi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych) zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych organizatorowi podczas konkursu, a także w związku z możliwym przyznaniem nagród w celu włączenia do konkursu, oceny i dostarczenia nagrody.

Konkurent ma prawo zażądać od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, prawo do poprawiania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych.

2.6 Administrator przechowuje dane osobowe zwycięzcy w zakresie i przez czas niezbędny do dostarczenia nagrody, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

6.3 Administrator przekazuje dane osobowe pośrednikom, którym powierzono administrowanie jego stroną na Instagramie lub Facebooku.

6.4 Niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Wycofanie zgody podczas konkursu jest skuteczne z chwilą dostarczenia do organizatora i powoduje wykluczenie zawodnika z konkursu.

 1. Ważność zasad

7.1 Zasady te obowiązują od 01.01.2020, tj. od dnia rozpoczęcia zawodów.

W Kaniance, 01.01. 2020 r